Naklejki • Producent naklejek • Wycinaj.pl

Regulamin drukarni Wycinaj.pl

§1. Postanowienia wstępne


   Drukarnia Wycinaj.pl, dostępna pod adresem internetowym www.wycinaj.pl, prowadzona jest przez Mateusza Ognika prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Wycinaj.pl Mateusz  Ognik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5391511456, REGON 061714203.


   Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze strony www.wycinaj.pl oraz zasady sprzedaży produktów poligraficznych tworzonych na zamówienie (zwanych dalej „Produktami”) przez drukarnię Wycinaj.pl, a także prawa i obowiązki stron w zakresie zawierania umów. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Wycinaj.pl.


   Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania z brzmieniem Regulaminu przed skorzystaniem z usług Wycinaj.pl.

§2. Definicje

 
⦁    Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wycinaj.pl Mateusz Ognik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5391511456, REGON 061714203.
⦁    Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
⦁    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
⦁    Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym  www.wycinaj.pl.
⦁    Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
⦁    Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
⦁    Zamówienie, Zlecenie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
⦁    Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
⦁    Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
⦁    Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez precyzyjnie wybranie kryteriów produktu określonych przez Klienta, dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
⦁    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
⦁    Produkt – materiały i usługi poligraficzne będące przedmiotem obrotu w ramach działalności Drukarni Wycinaj.pl
⦁    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

§3. Kontakt ze Sklepem


⦁    Adres Sprzedawcy: ul.Biernackiego 14, 21-200 Parczew
⦁    Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wycinaj.pl
⦁    Numer telefonu Sprzedawcy: +48 514 656 625
⦁    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
⦁    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00-16:00.

 

§4. Informacje ogólne


   Znaki firmowe „www.wycinaj.pl”, logo Wycinaj.pl są własnością firmy Wycinaj.pl Mateusz Ognik i podlegają ochronie prawnej. Informacje o produktach podane na stronie internetowej www.wycinaj.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


   Wycinaj.pl w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


   Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

   Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

   Klient www.wycinaj.pl nie może:

⦁    dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
       

⦁    korzystać ze strony www.wycinaj.pl w sposób zakłócający jego funkcjonowanie,
       

⦁    korzystać z strony www.wycinaj.pl w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla Drukarni Wycinaj.pl.
   

Klient zobowiązany jest w szczególności do:      

⦁    korzystania ze strony www.wycinaj.pl w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet

 

§5.Zakładanie Konta w Sklepie⦁    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych Imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, oraz numer telefonu do zamawiającego.
⦁    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
⦁    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
⦁    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

§6. Przedmiot i warunki świadczonych usług


   Wszystkie zlecenia przyjmowane przez Sklep są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Drukarnia Wycinaj.pl podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.

   Serwis www.wycinaj.pl szanuje prywatność Klientów. Nie przekazujemy danych adresowych ani adresów e-mail żadnym innym podmiotom. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawnego wykonania zamówienia w Sklepie.


   Drukarnia Wycinaj.pl przekazane informacje przez Klienta będzie wykorzystywała w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówień.


   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy:

⦁   Kodeksu Cywilnego,Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,

⦁   Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o mianie Kodeksu cywilnego,

⦁   Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

§7. Przyjmowanie zamówień


    Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Informacje znajdujące się na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego Produktu.

    Przedmiotem zawarcia Umowy sprzedaży są materiały oraz usługi poligraficzne których właściwości zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupowego. Kupujący składając zamówienie powinien zapoznać się z Regulaminem i podjąć decyzję o zaakceptowaniu lub nie zaakceptowaniu treści Regulaminu.
   

   Dane podawane przez Klienta podczas składania zamówienia, zawierać muszą rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym informacje.
  

  Zamówienia składane w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy będą przyjmowane do realizacji w najbliższym następującym dniu roboczym.
   

   Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na koncie Drukarni Wycinaj.pl.
   

   Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Drukarnią Umowy sprzedaży oraz, dla Zamówień już opłaconych lub „za pobraniem”, oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
    Z uwagi na fakt, iż właściwości zamawianych Produktów są ściśle określone przez Zamawiającego, niemożliwe jest odstąpienie Klienta od Umowy.


   Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:

 ⦁   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;

⦁    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

    Zamówienie, które nie zostało opłacone lub jest „za pobraniem”, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, po 30 dniach, zostanie automatycznie anulowane.


    Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko do momentu akceptacji plików graficznych.


    Klient, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, najdalej w ciągu 14 dni roboczych otrzyma zwrot środków.

§8. Dostawa


   Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Uni Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.   

   Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich lub przez odbiór osobisty.
Każdy Produkt ma swój określony termin realizacji dostawy.


   Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na stronie terminami dostaw.

   Drukarnia Wycinaj.pl dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie.

   Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta.

 

§9. Płatności i ceny

 

   Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

   Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

   Płatności za Zlecenie można dokonać:
       ⦁   za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych, PayU
       ⦁   korzystając z przelewu bankowego.


    Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
   

   Dokonując zakupów w Drukarni Wycinaj.pl  Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

 

§10. Materiały do druku


    Drukarnia nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Drukarnia ma prawo odmówić jego realizacji.
    Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
    Materiały, które Drukarnia otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji.
    Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku. w przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
    Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych, które wydłużają termin realizacji.

  Własność intelektualna

    W przypadku naruszeń praw osób trzecich, w szczególności przez wykonanie zlecenia naruszającego prawa dotyczące znaków towarowych lub praw autorskich bądź innych praw ochronnych, zleceniodawca ponosi odpowiedzialność samodzielnie. Zleceniodawca gwarantuje, iż przysługuje mu prawo do kopiowania i reprodukcji przekazanych projektów, ponadto zleceniodawca zwalnia Drukarnię Wycinaj.pl od odpowiedzialności za naruszenie wyżej wymienionych praw lub innych praw ochronnych.

 

§11. Reklamacje


    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.


    Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Klienta.
Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.


    Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.


    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

    Reklamacje przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00. Te, które wpłyną w danym dniu po godzinie 16:00, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.


    Ze względu na różnice technologiczne, wynikające ze sposobu wyświetlania kolorów przez większość monitorów a technologią druku (w której wykorzystywana jest przestrzeń barwna CMYK) porównywanie kolorystyki wydruku z kolorystyką prezentowaną na monitorze jest niepoprawne technologicznie. Brak zgodności kolorów wydruku z obrazem ekranowym nie może być więc powodem do zgłoszenia reklamacji.


    Drukarnia Wycinaj.pl dokłada wszelkich starań, aby w jak największym stopniu wiernie odwzorować kolory zawarte w projektach dostarczonych przez Klienta. Ze względu na to, iż w procesie druku wykorzystywanych jest wiele maszyn drukujących, pomiędzy którymi istnieją różnice w odwzorowaniu niektórych kolorów, to przy druku tego samego projektu na różnych maszynach mogą wystąpić nieznaczne różnice kolorystyczne. Taka sytuacja może zaistnieć przy wznawianiu projektu do druku. Różnice te nie mogą być podstawą do reklamacji Produktów dostarczonych przez Drukarnię.


    Z uwagi na specyfikację maszyn produkcyjnych oraz procesu druku dopuszczalne są następujące odchylenia:
       

  • przy cięciu ploterowym naklejek po obrysie: tolerancja do 2 mm,    
          
  • różnic ilościowych i jakościowych zamówionego i dostarczonego Klientowi produktu – nie przekraczające + / – 5% ilości zamówionej,
       

   Drukarnia ocenia zasadność Reklamacji na podstawie próbek zarchiwizowanych. w przypadku rozpatrywania niejednoznacznych reklamacji Drukarnia może zażądać od Klienta zwrotu całości lub części nakładu.


   Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości i nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.


    Drukarnia Wycinaj.pl ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania.

 

§12. Zgłaszanie błędu w funkcjonowaniu stron www.wycinaj.pl

 

    Drukarnia Wycinaj.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania strony www.wycinaj.pl, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.


    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem strony Klient może zgłosić korzystając z formularza kontaktowego.


    Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.

 

§13. Przetwarzanie danych osobowych


⦁    Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
⦁    Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji usług, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
⦁    Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
⦁    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
⦁    W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
⦁    Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
⦁    Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

    Dokonując zamówień w Sklepie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.


    Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


    Zgodnie z ww. ustawą, Klienci Drukarni Wycinaj.plmają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

 

§.14 Wymagania techniczne   Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
⦁    urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową , w związku ze stałymi zmianami wprowadzanymi na stronie zaleca się stosować najnowsze wersje przeglądarek,
⦁    aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
⦁    włączona obsługa plików cookies, włączoną obsługę języka JavaScript, ramek, stylów CSS    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

§.15 Postanowienia końcowe


  Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.


  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 

  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.